Usługi w zakresie księgowości

Księgowość Łask


» Prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów
» Prowadzenia Ryczałtu ewidencjonowanego
» Prowadzenia ksiąg rachunkowych
» Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
» Sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat)
» Przygotowania i przekazywania deklaracji podatkowych JPK do US
» Sporządzania sprawozdań statystycznych GUS
» Rozliczania i składania deklaracji PFRON
» Prowadzenia rejestrów VAT
» Informacji podsumowujących UE
» Reprezentowania podatnika przed US i ZUS.